n Ondersoek na n werkswyse: die herskryf van n komplekse Afrikaanse roman na n draaiboek

1 n Ondersoek na n werkswyse: die herskryf van n komplekse Afrikaanse roman na n draaiboek C.A. Breed & S.F. Greyling Vakgroep Afrikaans & Ned...
Author:  Beverly Moody

0 downloads 21 Views 263KB Size

Recommend Documents

1 C\~O \,-,10 ~'\b '~) 'n KRITIESE ONDERSOEK NA DIE INLIGTINGSVERWERKINGSBENADERING IN DIE KOGNITIEWE SIELKUNDE deur PIETER KRUGER voorgel~ l...

1 C\~O \,-,10 ~'\b '~) 'n KRITIESE ONDERSOEK NA DIE INLIGTINGSVERWERKINGSBENADERING IN DIE KOGNITIEWE SIELKUNDE deur PIETER KRUGER voorgel~ l...

1 `n Bybels-Teologiese ondersoek na die ontwikkeling van die sabbat deur Willem Johannes Theron Skripsie voorgelé om gedeeltelik te voldoen aan...

1 DIE YOORD IN DIE WOORDKUNS: 'N ONDERSOEK NA DIE GESTALTEGEWING VAN CHRISTUS IN DIE AFRIKAANSE POeSIE Vallerie Veronica van der Wart, M.A. Proefskrif...

1 "N ONDERSOEK NA DIE FUNKSIONELE OPLEIDING VAN BEGELEIERS IN SUID-AFRIKA Ondersteunende skripsie voorgele ter gedeeltelike vervulling van die ve...

1 N ONDERSOEK NA DIE IMPLEMENTERING VAN LEERDERONDERSTEUNING IN LANDELIKE LAERSKOLE J. E. CLOETE Verhandeling voorgelê ter voldoening aan die ve...

1 N ONDERSOEK NA DIE ETIOLOGIESE FAKTORE VAN KINDERS WAT N FAMILIELID VERMOOR MELANIE CARMEN MOEN 20172 n Ondersoek na die etiologiese faktore van kin...

1 N EKSPLORATIEWE STUDIE NA DIE IDENTITEITSBEELD VAN N MENTOR deur JOHANNA DOROTHEA CATHARINA FRASER ingedien as gedeeltelike vereiste vir die graad P...

1 'N ONDERSOEK NA DIE BESTUUR VAN ORGANISASIEKLIMAAT BINNE 'N MULTIKULTURELE ONDERWYSPERSONEELSAMESTELLING deur ELIZABETH MAGDALENA SMUTS voorgele ter...

1 n Ondersoek na die rol van erkenning van deugde van leerders in die vestiging van n demokratiese, multikulturele samelewing Mariana van Zyl Tesis in...