4.5.4 Die strukturering van verset in die tweeluik Algernene kenrnerke van die struktuur van die tweeluik

1 Verset teen die sosio-politieke stelsel word in die tweeluik deur karakters gekonkretiseer wat metafore is vir eietydse versetkarakters. Brink (1970...
Author:  Baldric Tate

13 downloads 634 Views 3MB Size

Recommend Documents

1 ISSN LITERATOR 10 No. 3 November 1989 Riana Botha Die struktuur van die tekskode: die strukturele organisasie van Die jonkmanskas van Koos Prinsloo ...

1 2 1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER Die Kantoor van die Beregter vir Pensioenfondse is gestig met ingang vanaf ...

1 125 HOOFSTUK VYF -DIE GEBRUIK VAN JUNGIAANSE INSIGTE IN DIE ONTSLUITING VAN DIE KOMPLEKSITEIT VAN DIE VROUFIGURASIES INLEIDING Die gedig is 1 n appe...

1 Tendense in die studie van die kultuur van oraliteit: Implikasies vir die verstaan van die Matteusevangelie Celia Nel & A G van Aarde Universite...

1 ledige begrip van die bele doel en struktuur van die Regering se skema vir die opvoeding van volwassenes. Die wese daarvan is dat die strewe en die ...

1 DIE ROL VAN DIE VROU IN DIE WESTERSE MUSIEKGESKIEDENIS VAN SUID-AFRIKA: deur LENTELIE VAN HELSDINGEN voorgele ter vervulling van die vereistes vir d...

1 Die invloed van selfgerigteleergereedheid op die aanleer van die blindtiktegniek Elsie Lubbe Elsie Lubbe, Fakulteit Opvoedingswetenskappe, Noordwes-...

1 Die ouderdom van die aarde Die ouderdom van die aarde Coen Slabber Anton vra: Hoe oud is die aarde? Hoe waar is die gap-teorie? Is daar n lang tydpe...

1 Die unieke nuansering van die dag van die Here in 2 Petrus en die eskatologiese gerigtheid van die dokument 1 Gert Malan Navorser Departement Nuwe-T...

1 Abstract Die samestelling en struktuur van die boek Hosea The composition and structure of the booic Hosea W Vosloo Notwithstanding the composition ...