1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER

1 2 1. FUNKSIES EN STRUKTUUR VAN DIE KANTOOR VAN DIE PENSIOENFONDSBEREGTER Die Kantoor van die Beregter vir Pensioenfondse is gestig met ingang vanaf ...
Author:  Morgan Mitchell

0 downloads 100 Views 153KB Size

Recommend Documents

1 Abstract Die samestelling en struktuur van die boek Hosea The composition and structure of the booic Hosea W Vosloo Notwithstanding the composition ...

1 Verset teen die sosio-politieke stelsel word in die tweeluik deur karakters gekonkretiseer wat metafore is vir eietydse versetkarakters. Brink (1970...

1 ledige begrip van die bele doel en struktuur van die Regering se skema vir die opvoeding van volwassenes. Die wese daarvan is dat die strewe en die ...

1 ISSN LITERATOR 10 No. 3 November 1989 Riana Botha Die struktuur van die tekskode: die strukturele organisasie van Die jonkmanskas van Koos Prinsloo ...

1 Die unieke nuansering van die dag van die Here in 2 Petrus en die eskatologiese gerigtheid van die dokument 1 Gert Malan Navorser Departement Nuwe-T...

1 Fasiliteitsbestuur Facilities Management Bulletin Sept 2012 Uit die kantoor van die Hoofdirekteur Met Fasiliteitsbestuur se sakeplan vir 2013 tot 20...

1 DIE KOMMUNIKATIEWE FUNKSIES VAN DIE SPORE VAN PSALMS IN 1 PETRUS Jacomien Zwemstra, B.Th., Hons.6.A. Verhandeling voorgel6 vir die graad Magister Ar...

1 Marketstraat 145, Fairland (011) /2 Jaargang 23 Nr Oktober 2016 Algemene ouervergadering UIT DIE HOOF SE KANTOOR Baie dankie aan elke ouer en perso...

1 Projeksie en die toepassing van die projeksiebeginsel 1. Inleiding Reeds sedert die oudste bekende beskawings word mense se gedrag binne die grense ...

1 Stellenbosch Theological Journal 2015, Vol 1, No 1, DOI: Online ISSN Print ISSN Pieter de Waal Neethling Trust Die Kerkbode en die viering van Gel...